وحید باقری‌خیر آبادی
جناب آقای وحید باقری خیرآبادی - رئیس هیأت مدیره
Untitled
جناب آقای حیدر مغنی - نایب رئیس هیأت مدیره
جناب آقای بهمن یار
جناب آقای ساسان بهمن یار - عضو هیأت مدیره
20200419_113227-02
جناب آقای یوسف تقی پور - مدیرعامل