۱ آبان ۱۳۹۵

بازدید سفیر فرانسه از فناپ

یک هیئت فرانسوی با همراهی سفیر این کشور در ایران، روز گذشته از شرکت فناپ در پارک فناوری پردیس بازدید کردند.
۲۹ مهر ۱۳۹۵

میزان پول برداشتی از دستگاههای خودپرداز